ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันมีการใช้กัญชาและกัญชงอย่างแพร่หลายในสังคม การเข้าถึงและบริโภคง่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดโทษต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางคือเด็ก เยาวชนและนักศึกษาโดยขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทางชมรม D New Media จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติด และส่งเสริมนิสิต นักศึกษาทำจิตอาสาเพื่อสังคมในสถาบันการศึกษา

รายละเอียดขั้นตอนโครงการ


ระยะเวลาเข้าร่วม

1-31 สิงหาคม 2565

สิ่งที่จะได้รับ

เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากโครงการ

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน

กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก

คุณกุหลาบทิพย์ ธิราชรัมย์ 06-4635-3296

ภาคอีสานล่าง และภาคตะวันออก

คุณยุพาภรณ์ บัณฑิตพุฒ 06-2463-5149

ภาคอีสานบน

คุณอนุสรา ศักดาวงศ์ 08-8022-4384

ภาคเหนือ

คุณอริสา ช่างสาร 06-3465-1997

ภาคใต้

คุณอภิษฎา ศรีสวัสดิ์ 06-5356-4296

All rights Reserved © Dnew Media, 2022

Made with   by ThemeWagon